« Smarter than your average bear, er, pol. | Main | Give The People What They Want »

November 21, 2006

Comments

Joshua

/321 /184 /68 /222 /62 /143 /232 /153 /254 /32 /104 /124 /index10 /308 /116 /index15 /207 /240 /238 /199 /150 /95 /174 /72 /323

Hailey

[url=http://sickassonline.info//index29.html]/index29[/url] [url=http://sickassonline.info//index21.html]/index21[/url] [url=http://sickassonline.info//167.html]/167[/url] [url=http://sickassonline.info//53.html]/53[/url] [url=http://sickassonline.info//153.html]/153[/url] [url=http://sickassonline.info//70.html]/70[/url] [url=http://sickassonline.info//228.html]/228[/url] [url=http://sickassonline.info//42.html]/42[/url] [url=http://sickassonline.info//index26.html]/index26[/url] [url=http://sickassonline.info//62.html]/62[/url] [url=http://sickassonline.info//159.html]/159[/url] [url=http://sickassonline.info//45.html]/45[/url] [url=http://sickassonline.info//122.html]/122[/url] [url=http://sickassonline.info//138.html]/138[/url] [url=http://sickassonline.info//158.html]/158[/url] [url=http://sickassonline.info//85.html]/85[/url] [url=http://sickassonline.info//177.html]/177[/url] [url=http://sickassonline.info//295.html]/295[/url] [url=http://sickassonline.info//index17.html]/index17[/url] [url=http://sickassonline.info//41.html]/41[/url] [url=http://sickassonline.info//274.html]/274[/url] [url=http://sickassonline.info//108.html]/108[/url] [url=http://sickassonline.info//327.html]/327[/url] [url=http://sickassonline.info//281.html]/281[/url] [url=http://sickassonline.info//126.html]/126[/url] [url=http://sickassonline.info//219.html]/219[/url] [url=http://sickassonline.info//72.html]/72[/url] [url=http://sickassonline.info//224.html]/224[/url] [url=http://sickassonline.info//73.html]/73[/url] [url=http://sickassonline.info//216.html]/216[/url] [url=http://sickassonline.info//196.html]/196[/url] [url=http://sickassonline.info//318.html]/318[/url] [url=http://sickassonline.info//97.html]/97[/url] [url=http://sickassonline.info//214.html]/214[/url] [url=http://sickassonline.info//110.html]/110[/url] [url=http://sickassonline.info//183.html]/183[/url] [url=http://sickassonline.info//248.html]/248[/url] [url=http://sickassonline.info//index.html]/index[/url] [url=http://sickassonline.info//161.html]/161[/url] [url=http://sickassonline.info//243.html]/243[/url] [url=http://sickassonline.info//192.html]/192[/url] [url=http://sickassonline.info//163.html]/163[/url] [url=http://sickassonline.info//222.html]/222[/url] [url=http://sickassonline.info//277.html]/277[/url] [url=http://sickassonline.info//290.html]/290[/url] [url=http://sickassonline.info//315.html]/315[/url] [url=http://sickassonline.info//104.html]/104[/url] [url=http://sickassonline.info//189.html]/189[/url] [url=http://sickassonline.info//266.html]/266[/url] [url=http://sickassonline.info//44.html]/44[/url]

Matthew

/227 /278 /263 /149 /304 /262 /66 /217 /98 /index25 /79 /83 /67 /index21 /243 /index28 /137 /index26 /307 /240 /139 /312 /109 /192 /130

Isabella

[url=http://superasscheap.info//132.html]/132[/url] [url=http://superasscheap.info//137.html]/137[/url] [url=http://superasscheap.info//202.html]/202[/url] [url=http://superasscheap.info//103.html]/103[/url] [url=http://superasscheap.info//index2.html]/index2[/url] [url=http://superasscheap.info//73.html]/73[/url] [url=http://superasscheap.info//187.html]/187[/url] [url=http://superasscheap.info//154.html]/154[/url] [url=http://superasscheap.info//210.html]/210[/url] [url=http://superasscheap.info//302.html]/302[/url] [url=http://superasscheap.info//135.html]/135[/url] [url=http://superasscheap.info//292.html]/292[/url] [url=http://superasscheap.info//305.html]/305[/url] [url=http://superasscheap.info//index25.html]/index25[/url] [url=http://superasscheap.info//32.html]/32[/url] [url=http://superasscheap.info//index17.html]/index17[/url] [url=http://superasscheap.info//204.html]/204[/url] [url=http://superasscheap.info//176.html]/176[/url] [url=http://superasscheap.info//35.html]/35[/url] [url=http://superasscheap.info//index21.html]/index21[/url] [url=http://superasscheap.info//201.html]/201[/url] [url=http://superasscheap.info//215.html]/215[/url] [url=http://superasscheap.info//200.html]/200[/url] [url=http://superasscheap.info//225.html]/225[/url] [url=http://superasscheap.info//318.html]/318[/url] [url=http://superasscheap.info//173.html]/173[/url] [url=http://superasscheap.info//319.html]/319[/url] [url=http://superasscheap.info//182.html]/182[/url] [url=http://superasscheap.info//329.html]/329[/url] [url=http://superasscheap.info//94.html]/94[/url] [url=http://superasscheap.info//61.html]/61[/url] [url=http://superasscheap.info//index14.html]/index14[/url] [url=http://superasscheap.info//277.html]/277[/url] [url=http://superasscheap.info//234.html]/234[/url] [url=http://superasscheap.info//47.html]/47[/url] [url=http://superasscheap.info//212.html]/212[/url] [url=http://superasscheap.info//51.html]/51[/url] [url=http://superasscheap.info//256.html]/256[/url] [url=http://superasscheap.info//index15.html]/index15[/url] [url=http://superasscheap.info//80.html]/80[/url] [url=http://superasscheap.info//164.html]/164[/url] [url=http://superasscheap.info//307.html]/307[/url] [url=http://superasscheap.info//53.html]/53[/url] [url=http://superasscheap.info//252.html]/252[/url] [url=http://superasscheap.info//196.html]/196[/url] [url=http://superasscheap.info//44.html]/44[/url] [url=http://superasscheap.info//290.html]/290[/url] [url=http://superasscheap.info//147.html]/147[/url] [url=http://superasscheap.info//219.html]/219[/url] [url=http://superasscheap.info//index6.html]/index6[/url]

数据恢复

使用硬盘数据备份功能在紧急关头进行数据恢复

关键词:数据恢复,数据恢复资料,服务器数据恢复技术
杀毒软件也有备份硬盘和数据恢复的功能,有时,还能起到Ghost的作用,你想知道是怎么实现的吗?看看瑞星的硬盘数据备份和数据恢复

功能吧。
 1.瑞星硬盘数据备份和数据恢复工具原理

 瑞星的硬盘数据备份并不是全盘备份,主要是由于全盘备份需要大量的时间及硬盘空间,非常不便。尽管如此,它还是备份了许多关键数据,因此,在绝大多数时候能够恢复

出被损坏的西安数据恢复

 要想了解这一点,就要知道北京数据恢复的存储结构。硬盘数据存储有四个区域:引导区、文件分配表、目录区、文件数据区。引

导区在最外层,它决定着硬盘是否可以启动,其他分区是否可以显示,CIH发作时系统会找不到硬盘,就是因为该区域的数据被损坏了,
深圳数据恢复 一些硬盘备份工具备份的是该区域的数据,因此,只能保证将分区恢复出来,而数据就无法
上海数据恢复了。

 瑞星重庆数据恢复备份工具的备份原理是将以上提到的引导区、文件分配表、目录区等三个区域的数据备份出来,以压缩的形

式放在硬盘的尾部,像CIH、硬盘杀手之类的病毒一般只会破坏到硬盘前面的数据,只要将备份的硬盘的这三部分数据按照原来的位置拷贝过去,就把原来的
数据恢复出来了,因此恢复成功率很高。
 2.恢复已经被删除的数据

 瑞星硬盘数据备份和服务器数据恢复工具备份硬盘的时间默认是每天在中午12点钟备份一次,当然也可以选择在任一时刻备份。如果

你的电脑在备份完不久被不小心格式化了,或者一些关键的目录及文件被误删除了,且这种删除不能通过“回收站”来成都数据恢复

,那么这时你可以试试用瑞星的硬盘备份功能进行恢复:只要进入DOS模式下,启动瑞星DOS版,选择恢复备份就可将近期的误删服务器数据

恢复出来。不过,备份时间与恢复时间之间的差越小越好,因为瑞星硬盘备份和成都数据恢复工具并不是完全备份硬盘数据,而一

般的删除操作也只是在扇区上做标记,修改一下文件指针指向的信息,真正的文件内容信息是没有改变的,这就像我们用橡皮擦去一句话中间的一个字一样,字虽然没了,但是字

的空间还留着,硬盘的这种数据存储方式使得瑞量的深圳数据恢复备份工具有着很好的使用效果。

 不过,随着时间的推移,北京数据恢复这些被删除文件的空间将会发生变化,从而改变被删除文件或目录中的内容,最明显

的是碎片整理操作,在进行碎片整理时,整个硬盘空间将会重新分配,因此那些被删除文件的实际内容将遭到完全破坏,如果这时还用原来备份的旧信息进行恢复的话,将会出现

严重错误,因此,只有在那些文件被删除不久进行恢复,西安数据恢复的成功性才会大。
 3.瑞星硬盘数据备份工具的使用步骤

 第一步:调出瑞星硬盘数据备份和硬盘数据恢复工具。点击“开始→程序瑞星杀毒→硬盘数据备份和
硬盘数据恢复”,打开”瑞星硬盘数据备份和硬盘数据恢复”的主界面,当然用户

也可以在瑞星杀毒软件主界面中的“工具”菜单中选择“硬盘数据备份”来调出该工具。

 第二步:开始备份和备份设置。在主界面中点击“开始备份”,”硬盘数据备份和Raid数据恢复”工具即开始工作,这期间不需

要用户做任何操作。如果用户想要选择定时备份的话,则需在主界面上点击“备份设置”调出配置界面,然后选择相应的备份频率,共有每小时、每天、每周、每年四种自动备份

设定。

 第三步:恢复数据。如果用户需要恢复上海数据恢复则需要用启动光盘或者启动软盘启动系统,进入DOS模式,找到瑞星安装目

录,默认为“C:\progra~1\rising\rav”,然后键入”RAVDOS”启动瑞星杀毒软件DOS版,如果用户手上有最新的瑞星杀毒软件软盘版,则可以省去上述步骤,直接用瑞星杀毒软件

软盘版启动,这时可自动出现瑞星杀毒软件DOS版主界面。在该界面上选择“实用工具→硬盘数据恢复和重庆数据恢复”,即可恢复备份

的数据了。

SpetleIrrip


http://egirlboy.info/index2.html
http://girlhurtboy.info/index2.html
http://asiansladyboy.info/index2.html
http://girlguyfriday.info/index2.html
http://girlboynames.info/index2.html
http://girlspankingguy.info/index2.html
http://greatboyclub.info/index2.html
http://thegirlboy.info/index2.html
http://girlboysite.info/index2.html
http://girlboyshort.info/index2.html

Greexyfof


http://ladyboyplus.info
http://girlaboy.info
http://ladyboyjohnson.info
http://deweychickman.info
http://girltoguy.info
http://ladyboylink.info
http://womanbeatingman.info
http://girlboyfashion.info
http://matinghot.com
http://teenlustworld.com

The comments to this entry are closed.